ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORAARDEN

 

 • Prijzen

De prijzen en kortingen, voorkomende in onze prijscourant, circulaties, advertenties, offertes, genoteerde orders
(dus ook accordeer) e.d. zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigdworden.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de genoteerde prijzen steeds exclusief B.T.W.

 • Afbeeldingen

Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtopname e.d. welke wij verstrekken in catalogi, circulaties of
anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen
wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren of
enigerlei vergoeding van ons te ontvangen.

 • Levertijden

Ten aanzien van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slecht bij benadering door ons
worden vermeld, ofschoon steeds getracht wordt de levertijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet
aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding.

 • Betaling

Het netto factuurbedrag dient te worden betaald uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behoudenons steeds het recht voor te onzer boordeling onder
rembours te leveren. Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitenrechtelijke invorderingen van niet stipt op
tijd betaalde bedragen, zijn voor rekening van de koper.

 • Eigendomsbehoud

Zolang geen volledige betaling is geschied, blijvendoor ons geleverde goederen ons eigendom en zij kunnen tot
volledige betaling heeft plaats gehad te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht
zal zijn deze goederen direct op de eerste aanmaning franco aan ons te retourneren.

 • Levering

De goederen zullen geacht worden door ons te zijn geleverd op het moment van het verlaten van het magazijn.
Kosten van verzending en vervoer der goederen zijn voor kosten van de koper. De goederen reizen voor
rekening en risico van de koper. In geval de goederen door ons zijn verzekerd wordt de verzekeringspremie in
rekening gebracht.

 • Naleveringen

Van orders, welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel al “backorder” genoteerd
worden en franco worden geleverd.

 • Reclames

Op reclames, welke ons niet uiterlijk 8 dagen na deleveringsdatum hebben bereikt wordt door ons geen acht
geslagen, zulks onverminderd het elders in deze vooraarden bepaalde.

 • Garantie

Terzake van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting.
Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de koper
desverlangd op de hoogte, ons deugdelijk lijkende garantie aanspraken van de koper bij de fabriek zullen wij
ondersteunen.

 • Aansprakelijkheid

Voor gebreken zowel verborgen als niet verborgen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.

 • Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en
met ons gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden gebracht voor de absolute bevoegde, door onsaan te
wijzen rechter.

 • Leveringsverplichting

De toezending van catalogi en of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

 • Deponeren

De verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken
op 25 juni 1984. G.V..nr. 1103